امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

6:07:48 PM 1397 / 04 / 28
 

      عملکرد برنامه سلامت مادران در سال 1395:

• • نظارت بر توزیع فرم های کودکان ، سالمندان ،تنظیم خانواده ، مادران باردار و سبا برای مراکز و خانه های بهداشت
• ورود اطلاعات مربوط به مادران باردار و شیرده سوء تغذیه به پورتال وزارتخانه
• هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی ابوزیدآباد و سفیدشهر جهت برگزاری کلاس آموزشی آمادگی برای زایمان برای زنان باردار
• برآورد مکمل های مورد نیاز سه ماهه اول واحد سلامت خانواده و ارسال برای واحد گسترش شبکه
• برگزاری کلاس آموزشی آمادگی برای زایمان برای زنان باردار در مرکز پامیلی و منطقه سفیدشهر و ابوزیدآباد
• پیگیری مادران باردار مهاجرتی به شهرستان آران و بیدگل از مراکز مختلف
• تهیه لیست درخواست دارو های تنظیم خانواده و مکمل های مادران باردار و کودکان و مانا و هماهنگی با انبار جهت توزیع داروهای مراکز و خانه های بهداشت
• پیگیری طرح حمایت از مادران مبتلا به سوءتغذیه مناطق تحت پوشش بیمه روستایی و تکمیل فرم های مربوطه و توزیع سبد کالا برای 80 نفر از افراد تحت پوشش در تاریخ 2/3/95
• پیگیری مادرباردار پرخطر پس از زایمان برای ارجاع به بیمارستان
• پیگیری برگزاری کلاس آمادگی برای زایمان در نوش آباد
• برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته شیرمادر در جلسه هماهنگی کارشناسان ستادی
• بررسی کمیته های بارداری پرخطر مراکز و تهیه و ارسال فیدبک آن
• برگزاری جلسه هماهنگی با ماماهای مرکزبهداشت در زمینه شاخص های واحد مامایی و کاهش مرگ و میر مادران باردار در تاریخ 21/4/95
• تکمیل پرونده مادران باردار مبتلا به سوء تغذیه برای طرح سبدکالا
• بررسی نرم افزارسیب در زمینه برنامه های مختلف واحد خانواده و جمع آوری اشکالات آن
• جمع بندی و تهیه امار ارجاع و پسخوراند مادران باردار در سه ماهه اول سال 95
• تهیه تفاوت های نظام مراقبت مرگ مادری چاپ جدید با قدیم
• ارسال نامه به مراکز بهداشتی درمانی جهت برگزاری همایش و جلسات آموزشی در زمینه ترویج تغذیه با شیرمادر برای مادران باردار ، مادران دارای فرزند زیر یکسال و رابطین بهداشتی
• 7.برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در پایگاه شهید اخباری نوش آباد جهت مادران باردار و شیرده
• 8.برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در مرکز خدمات جامع سلامت سفیدشهر و پایگاه سلامت قائم جهت مادران باردار و شیرده و برگزاری مسابقه و اهدا جوایز
• برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الحجج جهت مادران باردار و شیرده
• برگزاری همایش ترویج تغذیه باشیرمادر منطقه ابوزیدآباد با اجرای برنامه های زیر در تاریخ 17/5/95برای 100 نفر از مادران باردار و شیرده
• برگزاری کلاس آموزش شیردهی برای مادران باردار شرکت کننده در کلاس های آمادگی برای زایمان
• جمع بندی و تهیه آمار ارجاع و پسخوراند مادران باردار در سه ماهه دوم سال 95
• هماهنگی با مراکز و خانه های بهداشت جهت توزیع سبد کالا و توزیع سبد کالا در تاریخ 7/6/95
• برگزاری 14 کمیته بارداری پرخطر بررسی 40 پرونده باردار پرخطر در مراکز و تهیه و ارسال فیدبک آن
• تهیه ی نامه ی حذف متوتروکسات و فرایند مادران پرخطر و ارسال برای مراکز
• آماده کردن بیان مسئله ی طرح تحقیقاتی فعالسازی کلاسهای آمادگی برای زایمان
• آماده کردن پرونده ی مورد near miss ارسالی از مرکز سفید شهر برای بررسی در جلسه کمیته ی بارداری پرخطر
• هماهنگی با مراکز و خانه های بهداشت جهت توزیع سبد کالا
• توزیع سبد کالا در تاریخ 7/7/95
• تهیه گزارش پیگیری های پس از زایمان خانم باردار افغانی و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
• ارسال کتابچه گایدلاین مراقبت های ادغام یافته مادران باردار ویژه دانش آموخته مامایی و غیر مامایی جهت مراکز و خانه های بهداشت وبیمارستان شهید رجایی
• دستورالعمل زایمان واژینال پس از سزارین قبلی (VBAC)جهت مراکز و خانه های بهداشت
• پیگیری برگزاری جلسه آموزشی کتابچه مراقبت های ادغام یافته مادران باردار برای ماماها و مراقبین سلامت و بهورزان
• هماهنگی ها و در خواست پذیرایی و دعوت از مسئول سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه، جهت برگزاری کارگاه آموزشی بوکلت جدید سلامت مادران
• برنامه ریزی و طراحی سوالات کارگروهی برای جلسه ی آموزشی بوکلت چارت سلامت مادران برای ماماها و مراقبین سلامت و بهورزان
• برگزاری کارگاه آموزشی بوکلت جدید سلامت مادران برای ماماها در تاریخ 2/9/95
• برگزاری کارگاه آموزشی بوکلت جدید سلامت مادران برای بهورزان و مراقبین سلامت در تاریخ 20/9/95
• جمع بندی نتایج کارگاه آموزشی سلامت مادران
• پیگیری مادر باردار پرخطر مهاجرت کرده به شهرستان
• پیگیری مادر باردار دارای مشکل اعصاب و روان و هماهنگی با واحد بهداشت روان
• پیگیری مورد زایمان در منزل در روستای محمد آباد کویر جهت ارجاع به بیمارستان شهید رجایی به منظور ویزیت مادر و نوزاد و واکسیناسیون نوزاد
• پیگیری تخصیص برنامه حمایت تغذیه ای از مادران باردار نیازمند
• بررسی دستورالعمل سقط و ارسال برای مراکز و خانه های بهداشت
• برگزاری کلاس های آموزشی بهورزان در زمینه برنامه کودکان، مادران و باروری سالم در تاریخ های 5 و 6 و 12 /11 / 95
• ارسال کتاب ” راهنمای مادران برای تغذیه با شیرمادر“ به مراکز و خانه های بهداشت و بیمارستان های شهرستان
• ارسال نامه ی راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید در بارداری و پس از زایمان به تمامی مراکز و خانه های بهداشت.
• درخواست، چاپ و ارسال بنر مربوط به کلاس آمادگی برای زایمان به مرکز پامیلی

• ارسال نامه ی راهکار طبابت بالینی ارائه ی خدمات پس از زایمان جهت ارتقاء سلامت مادر و شیرخواربه تمامی مراکز و خانه های بهداشت.


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر