سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

2:04:28 PM 1399 / 01 / 20
 

برنامه سالمندان

جدول شماره(1): جمعیت کل سالمندان شهرستان آران وبیدگل  در ابتدای سال 1398

 

جمعیت کل

جمعیت سالمندان

درصد

ملیت

منطقه

ایرانی

غیر ایرانی

ایرانی

غیر ایرانی

ایرانی

غیر ایرانی

شهری

86662

6850

9383

241

10.8

3.5

93512

9624

10.3

روستایی

14541

431

1566

24

10.8

5.6

14972

1590

10.6

جمع

108484

11214

10.3

 
 
 

جدول شماره(2): جمعیت سالمندان شهرستان آران وبیدگل برحسب جنس در ابتدای سال 1398

 

جمعیت کل

جمعیت سالمندان

درصد

ملیت

جنس

ایرانی

غیر ایرانی

ایرانی

غیر ایرانی

ایرانی

غیر ایرانی

مرد

51393

3555

5251

153

10.2

4.3

54948

5404

9.8

زن

49810

3726

5698

112

11.4

3

53536

5810

10.8

جمع

108484

11214

10.3

 
 
 


 

                                                                                         بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر