امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:49:25 AM 1397 / 04 / 02
 

برنامه سالمندان

جدول شماره(1): جمعیت کل سالمندان شهرستان آران وبیدگل  در ابتدای سال 1396

محل

جمعیت کل

جمعیت سالمندان

درصد

شهری

90075

8694

6/9

روستایی

14673

1465

10

جمع

104748

10159

7/9

 
 

جدول شماره(2): جمعیت سالمندان شهرستان آران وبیدگل برحسب جنس در ابتدای سال 1396

جمعیت

جنس

ایرانی

افغانی

جمع

شهر

زن

4389

74

4463

مرد

4122

109

4231

جمع

8511

183

8694

روستا

زن

756

5

761

مرد

700

4

704

جمع

1456

9

1465

 
 
 


 

                                                                                         بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر