سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

3:52:53 AM 1399 / 01 / 17
 

برنامه خدمات باروری سالم

اطلاعات جمعیتی :

 

جدول شماره 1 : اطلاعات جمعیتی بر اساس سامانه سیب ابتدای سال 1398 

منطقه

ایرانی

افغانی

زنان 49-10 سال همسردار

ایرانی

افغانی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شهری

86662

85.6

6850

94.1

17686

1304

روستایی

14541

14.4

431

5.9

3167

84

شهرستان

101203

93.3

7281

6.7

20853

1388

جمعیت کل

108484

22241

 

شاخص‌های جمعیتی

جدول شماره 2 : شاخص‌های جمعیتی  براساس سامانه سیب

سال

باروری کلی TFR

باروری عمومی GFR

میزان خام موالید CBR

رشد جمعیت GR

96

2.19

69.38

19.37

1.56

97

2.17

56.5

16.82

1.32

 

جدول شماره 3 : میزان باروری اختصاصی سنی در 1000 زن در شهرستان براساس سامانه سیب

گروه سنی

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

میزان باروری

اختصاصی

96

0.32

20.72

103.12

117.64

106.6

69.99

17.93

1.86

97

0.29

25.56

117.86

126.3

94.3

48.6

19

1.5

 

جدول فوق نشان می‌دهد بالاترین میزان باروری اختصاصی سنی در گروه سنی 25 تا29 سال می‌باشد و نسبت به سال گذشته میزان باروری اختصاصی سنی زیر 30 سال افزایش و بالای 30 سال کاهش یافته است.

 

  

 

                                                                            بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر