امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:49:44 AM 1397 / 04 / 02
 

برنامه خدمات باروری سالم

اطلاعات جمعیتی :

 

جدول شماره 1 : اطلاعات جمعیتی شهرستان آران و بیدگل براساس زیج حیاتی ابتدای سال 1396

منطقه

ایرانی

افغانی

زنان 49-10 سال همسردار

 

ایرانی

افغانی

 

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 

شهری

84158

4/85

5917

6/94

17961

1106

 

روستایی

14339

6/14

334

4/5

3278

62

 

شهرستان

98497

94

6251

6

21239

1168

 

جمعیت کل

104748

22407

   
 
 
 

شاخص‌های جمعیتی

جدول شماره 2 : شاخص‌های جمعیتی  براساس زیج حیاتی سال 1395

باروری کلی TFR

باروری عمومی GFR

میزان خام موالید CBR

رشد جمعیت GR

2.15

62.5

19.4

1.5

 
 

جدول شماره 3 : میزان باروری اختصاصی سنی در 1000 زن در شهرستان براساس زیج حیاتی سال 1395

 

گروه سنی

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

میزان باروری اختصاصی

0.07

19.2

96.9

123.7

106.3

63.9

17.9

1

 
 
 

جدول فوق نشان می‌دهد بالاترین میزان باروری اختصاصی سنی در گروه سنی 29-25 سال می‌باشد و نسبت به سال گذشته میزان باروری اختصاصی سنی زیر 30سال کاهش و بالای 30 سال افزایش یافته است.

  

 

                                                                            بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر