سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:24:45 PM 1399 / 12 / 15
 

 

کارکنان واحد بهداشت خانواده و جمعیت

  • کارشناس مسئول واحد:  منیره سعیدی ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس کودکان و نوزادان:  ملیحه مسعودی فرد ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس مامایی و میانسالان: زینب حق پرست ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس خدمات باروری سالم و سالمندان: مریم عسگرزاده ( کارشناس بهداشت عمومی )

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر