سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:19:43 AM 1400 / 08 / 02
 

 

کارکنان واحد بهداشت خانواده و جمعیت

  • کارشناس مسئول واحد:  منیره سعیدی ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس کودکان و نوزادان:  ملیحه مسعودی فرد ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس مامایی و میانسالان: زینب حق پرست ( کارشناس مامایی )
  • کارشناس خدمات باروری سالم و سالمندان: مریم عسگرزاده ( کارشناس بهداشت عمومی )