2:15:05 PM 1402 / 07 / 01
 

تعریف بهداشت خانواده :


دفتر جمعیت وسلامت خانواده (بهداشت خانواده )یکی ازبزرگترین ادرات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است که وظیفه اصلی ان کاهش مرگ ومیرمادران بارداروکودکان وفراهم نمودن مراقبتهای اساسی برای جوانان،زنان وسالمندان کشور میباشدوتغییرشاخصهایی مثل میزان مرگ مادران وکودکان نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز درنظر گرفته می شود بیش از50%خدمات جاری مراکزبهداشتی ودرمانی ارئه دهنده خدمت به فعالیتهای این واحد برمی گردد.

 

هدف بهداشت خانواده:

تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گروه آسیب پذیر جامعه (مادران باردار،ارائه خدمات باروری سالم ،کودکان زیر 8 سال ،جمعیت میانسالان (گروه سنی 30-59سال ) و ( سالمندان سن 60به بالا) ‌می باشد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر