3:44:25 PM 1402 / 07 / 01
 
آزمایشگاه مرکز بهداشت
 
کارشناس مسئول واحد : طیبه سادات تکیه آرانی

شرح وظایف
 • تعیین خط مشی وتنظیم برنامه های تحقیقاتی _ مطالعاتی _تخصصی آزمایشگاهی وتقسیم وظایف ونظارت بر انجام آن وسرپرستی وهماهنگی مربوطه ویا همکاری در انجام فعالیتهای فوق
 • نظارت وبازدید آزمایشگاهها وبررسی نتایج آزمایشگاهی وخدما ت بهداشتی آزمایشگاهها وارائه گزارش بازدید به مسئول مربوطه
 • همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی
 • بررسی و کنترل صحیح روشهای آزمایشگاهی
 • ارائه راهنماییهای لازم به کلیه کارکنان تحت نظردر انجام وظا یف مربوطه وهماهنگ کردن فعالیتهای آنها ونیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها ودستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده
 • همکاری با سایر گروههای بهداشتی درمانی درزمینه های مربوطه
 • شرکت درجلسا ت هماهنگی_علمی وآموزشی
 • ارائه کلاسهای آموزشی لازم برای کلیه کارکنان
 • انجام اقدامات لازم درزمینه انطباق برنامه های آموزشی
 • هماهنگ نمودن کلیه کارکنان جهت شرکت درکارگاهها علمی وآموزشی
 
خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مرکز بهداشت :
 
 •   انجام آزمایشات قبل از ازدواج ( جهت تشخیص تالاسمی و اعتیاد )
 •   انجام آزمایشات اعتیاد مراجعه کنندگان از سایر ارگان های معرفی شده
 •   انجام آزمایش TLC با وجود سیستم کروماتوگرافی بنام سم کروم در آزمایشگاه مواد مخدر جهت تعیین موارد مثبت اعتیاد
 •   انجام آزمایش التور و مالاریا
 •   انجام آزمایش سل
 •   انجام آزمایشات میکروب شناسی آب