سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:11:41 AM 1400 / 08 / 02
 

پایگاه های غیر ضمیمه مراکز بهداشتی درمانی

  • ثامن 
  • شهید اخباری
  • بهروان
  • قائم
  • فاطمیه
  • مادر
  • امام رضا