سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

4:50:10 PM 1399 / 01 / 17
 

پایگاه های غیر ضمیمه مراکز بهداشتی درمانی

  • ابوزید آباد
  • نوش آباد
  • شهید بهشتی
  • سفیدشهر 
  • فاطمیه
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر