سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:39:37 AM 1400 / 08 / 02
 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی  

نام مرکز
نام منطقه
فاصله از مرکز بهداشت
سال بهره برداری
مساحت مرکز
متراژبنا
 (مترمربع)  
واحدهای فعال
 جوادالائمه
سفیددشت
14 کیلومتر
1378
7500
1200
بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه – بستری موقت
 
کریمشاهی حسین آباد        

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط