سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

7:30:30 PM 1399 / 01 / 10
 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی  

نام مرکز
نام شهر
فاصله از مرکز بهداشت
سال بهره برداری
مساحت مرکز
متراژبنا
 (مترمربع)  
واحدهای فعال
 جوادالائمه
سفیددشت
14 کیلومتر
1378
7500
1200
بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه – بستری موقت
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر