3:37:04 PM 1402 / 07 / 01
 
مراکز بهداشتی درمانی شهری
 

نام مرکز

نام شهر

فاصله از مرکز بهداشت

سال بهره برداری

مساحت مرکز

متراژبنا

واحدهای فعال

شهید ساکنی

آران و بیدگل

1 کیلومتر

1346

1200

460

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی- تغذیه - بهداشت روان

پامیلی

آران و بیدگل

2 کیلومتر

1336

788

610

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی - تغذیه - بهداشت روان

دکتر نمکی

آران و بیدگل

2 کیلومتر

1358

800

200

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تغذیه - بهداشت روان

زنده یاد کریمشاهی

سفیدشهر

17 کیلومتر

1397

 

900

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه – بستری موقت

ثامن الحجج

نوش آباد

4 کیلومتر

1394

4000

1200

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه

ابوزید آباد

ابوزید آباد

43 کیلومتر

1372

15000

 1629

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط - دندانپزشکی