سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

12:24:10 AM 1399 / 04 / 13
 
مراکز بهداشتی درمانی شهری
 

نام مرکز

نام شهر

فاصله از مرکز بهداشت

سال بهره برداری

مساحت مرکز

متراژبنا

واحدهای فعال

شهید بهشتی

آران و بیدگل

1 کیلومتر

1346

1200

460

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی

شهدا

آران و بیدگل

2 کیلومتر

1336

64/788

610/07

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی

ولی عصر

آران و بیدگل

2 کیلومتر

1358

800

400

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان

سفیدشهر

سفیدشهر

17 کیلومتر

1367

1528

330

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه – بستری موقت

نوش آباد

نوش آباد

4 کیلومتر

1350

2000

400

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط -دندانپزشکی – تزریقات و پانسمان- آزمایشگاه

ابوزید آباد

ابوزید آباد

43 کیلومتر

1385

5000

 

بهداشت خانواده - مامایی -واکسیناسیون -بهداشت محیط

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر