سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

8:42:05 AM 1400 / 08 / 02
 

 

برنامه های بهداشت روان


_ برنامه ادغام بهداشت روان روستایی وشهری درنظام بهداشتی
_ برنامه مداخلات روانی- اجتماعی
_ آموزش مهارت های زندگی
_ آموزش فرزندپروری
_ پیشگیری از خودکشی وافسردگی
_ ادغام برنامه پیشگیری از سومصرف مواد ومراقبت های بهداشت اولیه وپیشگیری از آسیب های اجتماعی
_ پیشگیری از کودک آزاری
_ پیشگیری ازخشونت علیه زنان وخشونت خانگی
_ طرح مداخلات سلامت اجتماعی در سفیدشهر
_ غربالگری سلامت روان
_ تکمیل فرم های مربوطه سامانه سیب
_ انجام خدمات مشاوره ای در کلیه ی مراکز بهداشتی درمانی
_ گرامیداشت هفته ی سلامت روان وهفته مبارزه با مواد مخدر