سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

8:51:35 AM 1400 / 08 / 02
 

چوشادی بکاهد,بکاهد روان

خرد گردد اندر میان ,ناتوان

 
 
معرفی واحد سلامت روانی اجتماعی
 
کارشناس مسئول واحد : زهرا سادات محمدیان
کارشناس سلامت روان : محسن کدخدائیان
 
واحد بهداشت روان جهت ارتقا سطح بهداشت جامعه از سال 81 در این شبکه (ستاد شبکه) راه اندازی شد .درحال حاضربرنامه ادغام بهداشت روان در کلیه مرا کز خدمات جامع شهرستان آران وبیدگل در حال انجام است که فعالیت های غربالگری ،تشکیل پرونده ، مشاوره روان شناختی ، آموزش و پیگیری بیماران روانی را انجام می دهند .
درحال حاضر 8 مرکز شهری، 1 مرکز روستایی شهری وهمچنین 9 خانه بهداشت و 6 پایگاه تحت پوشش است با جمعیتی بالغ بر 104738
 
اهداف:
 
اهداف کلی: تامین ,حفظ وارتقا سلامت روان ودرمان بیماری های روانی

اهداف جزئی:
پیشگیری از بروز اختلالات روانی –عصبی (آموزش بهداشت روان به گروههای مختلف جامعه)
پیشگیری از ناتوانی بیماران و بازتوانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی-عصبی