3:37:47 PM 1402 / 07 / 01
 

معرفی واحد آمار

" روزی می رسد که برای شهروند کارآمدبودن, تفکر آماری به اندازه توانایی خواندن ونوشتن "ضرورت می یابد

هربرت جی ولز

امروزه در جهان هر حرکتی بدون برنامه ریزی و بررسی محکوم به شکست است حتی اگر ظاهر آن هم این شکست را نشان ندهد.

حرکت در سازمانهایی همچون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست بلکه برنامه ریزی و بررسی فعالیتها بدلیل ارتباط مستقیمی که با سلامت و جان انسانها دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آمار پایه واساس مدیریت وبه منزله چشم بینا وبیدارهر سازمانی می باشدکه مدیریت اطلاعات را توانمند ساخته ودر راستای رهبری وپیشبرد برنامه یاری می نماید.بر این اساس وظیفه اصلی واحد آمار جمع آوری داده ها ،حصول اطمینان از درستی داده ها سپس تجزیه وتحلیل آنها می باشد.

فواید استفاده های آمار و اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد :
 • ارائه وضع سلامت جامعه به صورت عدد و رقم
 •  تعیین نیازهای بهداشتی و اولویت بندی آنها
 •  کمک به برنامه ریزی و مدیریت صحیح 

 شرح وظایف :

 • جمع آوری آمار مرگ و میر شهرستان
 •  تکمیل وبه روز نمودن برنامه IHNS
 •  سرشماری جمعیت شهر وروستا
 •  جمع آوری آمار از واحدهای محیطی
 •  تهیه جداول ،نمودارها وشاخصهای بهداشتی
 •  برنامه نویسی جهت فعالیتهای واحد
 •  همکاری در طرحهای آماری و پژوهشی با کارشناسان مختلف ستادی
 •  تحقیق و پژوهش در زمینه آمارو بهره وری اطلاعات
 •  ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز ارگانها . سازمانها وافراد درخواست کننده
   


کارشناس واحد آمار : منیره دهقانی آرانی