سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

8:52:33 AM 1400 / 08 / 02
 

 

معاون بهداشتی شبکه 

 

نام و نام خانوادگی : محسن قمصری

مدرک : پزشکی عمومی