سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

6:47:58 PM 1399 / 01 / 10
 

 

معاون بهداشتی شبکه 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه شیروانی زاده

مدرک : پزشکی عمومی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر