10:19:54 AM 1398 / 07 / 22
 

 

فعالیت ها

مانور زلزله و ایمنی – مدرسه فرزانگان – 94/9/8

مانور زلزله مانور زلزله
مانور زلزله مانور زلزله

         مانور تخلیه اضطراری ایمن – شبکه بهداشت و درمان – 94/7/20

مانور تخلیه اضطراری مانور تخلیه اضطراری
مانور تخلیه اضطراری

مانور تخلیه اضطراری

 
مانور امداد و نجات - شهر آران و بیدگل – منطقه امام زاده ابراهیم – 93/1/11
 
مانور امداد و نجات مانور امداد و نجات
مانور امداد و نجات مانور امداد و نجات
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر