9:22:51 AM 1398 / 12 / 07
 

 

راهنمای سطوح حادثه و هشدار

راهنمای سطح حادثه

سطح حادثه

تعریف

E0

شرایط عادی

E1

وسعت حادثه در سطح یک یا چند واحد بهداشتی درمانی است، لیکن کمک شهرستان لازم نیست.

E2

وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.

E3

وسعت حادثه در سطح یک دانشگاه علوم پزشکی است (بیش از یک شهرستان درگیر است یا به هر دلیلی کمک دانشگاه ضروری است) 

E4

وسعت حادثه در سطح یک قطب است (بیش از یک دانشگاه درگیر است یا به هر دلیلی کمک سایر دانشگاه های قطب ضروری است)

E5

وسعت حادثه در سطح ملی است (بیش از یک قطب درگیر است یا به هر دلیلی مداخله سطح ملی ضروری است)

E6

کمک بین المللی لازم است.

 

راهنمای سطح هشدار

رنگ سطح آماده باش

عنوان سطح هشدار

تعریف

اقدامات مورد انتظار

فعالیتهای مورد انتظار

زرد

اطلاع

امکان وقوع مخاطره وجود دارد ولی احتمال آن کم است

 اطلاع وضعیت هشدار به تیم های عملیاتی

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام (آماده باش زرد) تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبودهای احتمالی را برطرف می نمایند. همچنین نیرو های کشیک خود را به صورت  در دسترسی تلفنی (آنکال) آماده میسازند تا در صورت تغییر وضعیت آماده باش بتوانند کارکنان خود را به سرعت فرا خوانده و در پست های کشیک و امداد مستقر نمایند

نارنجی

آماده باش

امکان وقوع مخاطره وجود دارد ولی احتمال آن زیاد است

فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه(بخشهای فرماندهی و برنامه ریزی)

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام (آماده باش نارنجی) با توجه به ساختار سازمانی و شرح وظایف ، تعدادی ازنیروهای خود را (30 تا 50در صد) فراخوانده و تجهیزات خود را برای استفاده آماده می نمایند همچنین سایر نیرو های خود را به صورت در دسترس تلفنی آماده می سازند تا در صورت وقوع حادثه به سرعت وارد عمل شده و برای پاسخگویی از تمام استعداد نیرو و تجهیزات خود استفاده نمایند

قرمز

اقدام

مخاطره روی داده است یا احتمال آن قطعی است

فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه(بخشهای عملیاتی) و اجرای کارکردهای برنامه عملیات پاسخ

در این شرایط سازمان مسئول پس از دریافت پیام (وضعیت قرمز)تجهیزات خود را در وضعیت آماده برای عملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را جهت حضور در تیم های و واحد های اجرایی فراخوانی و به شهرستان ها و استان های معین نیز اعلام وضعیت نارنجی می نمایند

سفید

رفع خطر

احتمال وقوع مخاطره بر طرف شده است

بازگشت به شرایط عادی یا شروع مرحله بازتوانی

اعلام بازگشت به شرایط عادی( در صورتی که مخاطره روی نداده است) و شروع  فاز بازیابی( در صورتی که مخاطره روی داده و عملیات پاسخ فوریت اتمام یافته است)

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر