سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

4:14:40 PM 1400 / 01 / 23
 


دستورالعمل های واحد بهداشت محیط

 
دستورالعمل کنترل سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی

دستورالعمل اجرایی پایش،پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز

دستورالعمل تشدید فعالیت بهداشت محیطی با توجه به بروز طغیان بیماریهای اسهالی ناشی از اشرشیا کلی

دستورالعمل و الزامات اعطای سیب سلامت به رستوران،رستوران سنتی،سفره خانه،چلوکبابی و سلف سرویس

دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه،تولید،توزیع،نگهداری،حمل و نقل و فروش موادخوردنی

دستورالعمل اجرایی طرح تشدید نظارت ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

دستورالعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

دستور العمل اندازه گیری آرسنیک،جیوه و سرب در آب آشامیدنی

دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان های منتقله از غذا

دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی،شیمیایی و میکانیکی دستگاه غیر سوز بی خطر ساز پسماند

دستورالعمل آزمون باکتریولوژی آب آشامیدنی

دستور کار برای شرایط ویژه آلودگی هوا در شهرها

دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهار نامه بی خطر سازی پسماند عفونی و تیز برنده

دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم

دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

دستورالعمل سلامت،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ٥ قانون مدیریت پسماندها

دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف

دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی

دستورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی

 

بازگشت به صفحه اول معاونت


 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر