امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:59:10 PM 1396 / 12 / 03
 

 

فرمهای واحد مبارزه با سل

فرم بیماریابی موارد مشکوک

فرم درخواست آزمایش نمونه های بالینی

پرونده بیمار مبتلا یه سل

کارت درمان سل ( صفحه اول )

کارت درمان سل ( صفحه دوم )

چک لیست خانه بهداشت

چک لیست مرکز بهداشتی درمانی


                                                                                                                                                                               صفحه اول معاونت

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر