سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

1:50:49 PM 1399 / 12 / 15
 
 
کارکنان واحد گسترش شبکه
 
کارشناس مسئول ستاد گسترش : فروهه روشن قیاس
کارشناس ستاد گسترش: الهام فدائیان
کارشناس ستاد گسترش:ام البنین سرکاری
کارشناس آموزش بهورزی و ضمن خدمت کارکنان تیم سلامت : زهرا بوستانی
 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر