سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

5:15:18 PM 1400 / 01 / 23
 

 

جدول آخرین اطلاعات بیماری ایدز 97/1/1 تا 97/10/27

                  مکان/نوع

 

بیماری

تعداد

ملاحظات

کاشان

آران و بیدگل

کل

مظنون

قطعی

مظنون

قطعی

مظنون

قطعی

 جدیدHIV+

-

6

-

-

 

6

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر