سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:01:19 AM 1400 / 08 / 02
 

    

تماس با واحد آموزش بهورزی 

  • آدرس پستی : آران و بیدگل ، بلوار امام خمینی (ره ) ، شبکه بهداشت و درمان
  • تلفن : 4 - 54725902 -031   داخلی: 26
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir