سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

7:50:00 PM 1399 / 12 / 09
 

 

کارکنان واحد آموزش بهورزی

زهرا بوستانی مسئول آموزش بهورزی کارشناس بهداشت عمومی
فروهه روشن قیاس مربی بهورزی کارشناس مامایی
الهه لامع مربی بهورزی کارشناس مامایی
علی اعتصام مربی بهورزی کارشناس بهداشت محیط

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر