2:55:27 PM 1402 / 07 / 01
 
آموزش بهورزی
 
کارشناس آموزش بهورزی : زینب رحیمی
 
مرکز آموزش بهورزی در سال 1378 به منظور تربیت بهورز و آموزش و بازآموزی بهورزان شاغل تاسیس گردید که با یک مدیر ، یک مربی ثابت ، سه مربی پاره وقت ، یک راننده و یک خدمتگزار با تحت پوشش قراردادن 11 خانه بهداشت و سه مرکز روستایی و پذیرش 4 دانش آموز زن شروع به کار نمود اولین دوره دانش آموزان در اسفند 80 فارغ التحصیل و در خانه های بهداشت شروع به فعالیت نمودند ، دو دانش آموز مرد نیز در سال 79 پذیرش که تحصیلات خود را در مرکز آموزش بهورزی برخوار و میمه گذراندند و بعد از فارغ التحصیلی در مهرماه سال 81 تحت عنوان بهورز مشغول به انجام وظیفه شدند تعداد بهورزان شاغل 24 نفر می باشد.
هم اکنون مرکز آموزش بهورزی بدلیل عدم تربیت نیرو در ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان با یک مدیر 4 مربی پاره وقت به انجام امور محوله می پردازد اهم فعالیت های انجام شده و در دست انجام بر حسب اولویت به شرح زیر می باشد:
 
اهداف کلی :
- نوآموزی و آموزش ضمن خدمت بهورزان و کارکنان تیم سلامت و آموزش نیروهای جدید الورود در جهت ارتقاء کیفیت
 
اهداف جزئی :
- تشکیل پرونده آموزشی و شناسنامه آموزشی جهت کلیه پرسنل حوزه معاونت بهداشتی ، خدمات ارائه شده به مشتریان داخلی و خارجی
- نظارت بر عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی
- نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و پس خوراند به مدیر مرکز مربوطه
- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات آنان
- برنامه ریزی جهت حضور فعال مربیان در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
- تامین امکانات رفاهی دانش آموزان
- همکاری در تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و اطلاعات آماری حاصل از آنها
- همکاری با فصلنامه بهورز ، نیاز سنجی از پرسنل و بهورزان و ارسال به فصلنامه

- مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

هدف کلی عملکرد واحد : نوآموزی و آموزش ضمن خدمت بهورزان و کارکنان تیم سلامت و آموزش های نیروهای جدید الورود به شبکه