امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

6:06:17 PM 1397 / 04 / 28
 

اعضای شورای بهورزی

محمد جواد قنایی    بهورز خانه بهداشت کاغذی

علیرضا بیشه        بهورز خانه بهداشت محمد آباد

سمیه حاجی زاده    بهورز پایگاه بهداشت سفید شهر

 

                                                                                   بازگشت به صفحه اول معاونت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر