8:34:44 AM 1398 / 03 / 04
 

(30-24 مهر ماه هفته بهداشت روان گرامی باد)

بهداشت روانی به زبان ساده

ویژگیهای فردی با روان سالم:
بیدلیل نگران نمی شود.
درمقابل مشکلات روز مره ای که برای همه پیش میآید احساس ترس و ناامنی موقت می نماید اما مشکلات را می پذیرد و به راحتی حل می کند و سپس احساس آرامش میکند.

ویژگیهای فرد بیمار:
پریشان حال است.اغلب بدون دلیل نگران است و احساسات و افکاری مانند اضطراب،ترس،خشم احساس ناامنی و افسردگی را بیش از حد معمول،در خود بزرگ میکند.

عوامل ایجاد کننده بیماری روانی:
علل محیط:عوامل محیطی و اطرافیان در بروز برخی از اختلالات روانی نقش دارند.اطرافیان و محیط باید حس با ارزش بودن را انسان القاء کنند.
علل جسمی:بسیاری از بیماریهای جسمی منجر به اختلالات روانی و رفتاری می شوندبرای داشتن روانی سالم باید جسمی سالم داشت.
علل ارثی: گرچه چگونگی نقش آن به طور واضح مشخص نشده اما در پیدایش بیماریهای روانی قطعا موثر است.

برخی عوامل هشدار دهنده:
اضطراب:دلیل واضحی برای اضطراب ندارد فکر میکند اتفاق بدی برای او پیش می آید همیشه احساس خطر و ترس می کند.
افسردگی:فرد احساس غم شدید و مداومی دارد که منجر به گوشه گیری،خستگی و بیاعتنایی او نسبت به محیط اطرافش می شود.
شکایات جسمی: (بدون علت عضوی) بیمار از تنش،عصبانیت،سردرد،بیخوابی،و دردهای پراکنده جسمی شکایت دارد.

تنش چیست؟
به احساس تحت فشار بودن در مقابل تهدیدات تنش می گویندکه بر اثر آسیب های جسمی،احساس ناامنی اقتصادی وتهدیدات روانی ایجاد می شودو علائمی از قبیل:
به استقبال درد سر رفتن، عصبانیت، همیشه اخموبودن، بسیار احساساتی بودن، کمرویی و خجالت، از کاه کوه ساختن، احساس حقارت و بیکفایتی کردن دارد.
امروزه بخش بزرگی از زندگی ما را تنش ها اشغال می کنند،باید آنها بشناسیم و راههای مقابله با آنها را بیاموزیم.

روشهای مقابله با تنش و اضطراب:
1_ با دیگران مشورت کنیم (بابیان مشکلات در گفتگوهای دوستانه احساس سبکی میکنیم.)
2_فقط یک قدم برداریم(نباید خود را در انبوهی از توقعات محاصره کنیم)
3_با مشکلات راحت برخورد کنیم چون نمی توان به همه مشکلات غلبه کرد،پس اهدافی را انخاب کنیم که در حد توان ما باشد و بتوانند آسایش ما را فراهم کنند.
4_ به یکدیگر کمک کنیم و حلقه اندوه را بشکنیم.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر