سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

4:08:27 PM 1400 / 01 / 23
 

معرفی واحد بهداشت محیط

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط : علی اعتصام

شرح وظایف

 1. نظارت بر اجرای استانداردها، دستورالعمل ها و مقررات بهداشت محیط
 2. نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع ، نگهداری و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و تربیتی ، مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی ، به منظور اجرای مقررات و آئین نامه ها و استانداردهای مربوطه و اظهار نظر کارشناسی پیرامون نقایص آنها
 3. تهیه و تنظیم برنامه های اضطراری با هماهنگی دانشگاه و شرکت در مبارزه با اپیدمیها و تامین بهداشت محیط به هنگام بروز سوانح و حوادث ، بلایا و همکاری با سایر واحدهای ذیربط
 4. رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق
 5. همکاری در برنامه ریزیها و بررسی برنامه های بهداشت محیط با مقام مافوق
 6. جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط
 7. نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، خانه های بهداشت در امور بهداشت محیط
 8. ارتباط با موسسات علمی و آموزشی و تحقیقاتی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات مذکور به مقامات مربوطه
 9. همکاری در ارائه مشورت های بهداشتی به دستگاه های اجرایی و طبق دستور مافوق
 10. تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی و عملیاتی
 11. مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی ، تهیه مطالب آموزشی مورد نیاز و ارائه پیشنهادهای لازم
 12. نظارت بر آموزش و کارآموزی دانشجویان بهداشت محیط
 13. مطالعه و بررسی و ارائه پیشنهاد پیرامون به کار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور افزایش بازدهی و کارایی سیستم
 14. همکاری در تدوین برنامه عملیاتی واحد و مرکز
 15. شرکت فعال در برنامه های آموزشی ، کمیسیون های داخلی سازمان و کمیته های علمی مربوطه
 16. بازدید ، نظارت و کنترل بهداشتی کشتارگاه های دام و طیور و سایر فراورده های خام دامی و اعلام نواقص بهداشتی آنها به ادارات ذیربط
 17. بازدید ، نظارت و کنترل وضعیت بهداشت محیط کارخانجات تهیه و تولید مواد غذایی برابر دستورالعمل های بهداشت محیط

سایت های ویژه

     مرکز سلامت محیط کار     سامانه جامع مدیریت بازرسی     سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور     سامانه مدیریت نظارت و ارتباطات مردمی 1490

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر