11:50:10 PM 1398 / 12 / 04
 

 

برنامه آموزش سلامت در مدارس

مقدمه :

با توجه به عظمت جمعیت دانش آموزی ، امکان دسترسی آسان به آنها و امکان جلب مشارکت مسئولین مدارس در امر آموزش سلامت ، فرصت مناسبی را برای تعلیم مطالب بهداشتی به دانش آموزان و اصلاح رفتار آنان و انتقال مطالب بهداشتی به خانواده و جامعه از طریق دانش آموزان فراهم می آورد لذا برنامه آموزش سلامت مدارس گروههای هدف از جمله دانش آموزان  ، والدین، معلمین و کارکنان مدارس را شامل می شود که این آموزشها با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و براساس ضرورت و اولویت های بهداشتی انجام می شود .

 اهداف:

هدف کلی : افزایش آگاهی و بهبود نگرش و عملکرد بهداشتی دانش آموزان ،اولیاءآنان و اولیاء مدارس

اهداف اختصاصی :

  1. ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی تحت پوشش با برگزاری هرماه یک جلسه آموزش بهداشت
  2. ارتقاءآ گاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تحت پوشش با برگزاری هر دو ماه یک جلسه آموزش سلامت
  3. ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی  اولیاء دانش‌آموزان  تحت پوشش با برگزاری هر دو ماه یک جلسه آموزش بهداشت
  4. ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی 100 درصد مربیان بهداشت آموزش و پرورش در زمینه سلامت مدارس

 

                                                                                                                         صفحه قبل 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر