امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

8:07:37 PM 1396 / 12 / 03
 

برنامه خدمات مراقبتی دانش آموزان

مقدمه:

 بدون شک آگاهی از میزان سلامتی دانش آموزان یکی از گامهای مهم در امر آموزش و پرورش استعدادهای آنان بوده و تشخیص به موقع نارساییهای جسمانی و اختلالات روانی رفتاری آنان می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید . در حال حاضر خدمات مراقبتی دانش آموزان شامل : ارزیابی مقدماتی ومعاینات عمومی پزشکی برای پایه های اول ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه و در قالب شناسنامه سلامت دانش آموزان انجام می شود.

اهداف :
هدف کلی :
سنجش سلامت دانش آموزان پایه های اول ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بر اساس شناسنامه سلامت درمدارس تحت پوشش
اهداف اختصاصی:
1- ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی  100%دانش آموزان پایه اول ابتدایی
در مراکز و پایگاه های سلامت
1- ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی  100%دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در مراکز و پایگاه های سلامت
2- ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی  100%دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره اول در مراکز و پایگاه های سلامت
3- ارزیابی مقدماتی و معاینات عمومی پزشکی 100%دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره دوم
در مراکز و پایگاه های سلامت
3- شناسایی دانش آموزان دارای اختلال یا بیماری درمدارس تحت پوشش
4- تعیین میزان شیوع اختلالات / بیماریها در دانش آموزان
5- پیگیری ارجاعات تخصصی دانش آموزان
6- تکمیل فرم مراقبت دوره ای گروه سنی 6 - 18 سال جهت دانش آموزان مراقبت شده

آمار و شاخص سلامت:

جدول شماره 1 : تعداد دانش‌آموزان برحسب جنس و مقطع تحصیلی در شهرستان آران و بیدگل در سال 96- 95

منطقه

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه دوم

هنرستان

جمع

شهر

دختر

4242

1823

1322

100

7487

پسر

22

1855

844

307

7550

مختلط

1

19

0

0

56

جمع

44

3697

2166

407

15093

روستا

دختر

448

177

109

 

734

پسر

6

179

 

 

732

مختلط

5

 

 

 

277

جمع

16

356

109

 

1743

شهر و روستا

جمع کل

10101

4053

2275

407

16836

 

جدول شماره 2 : تعداد مدارس برحسب مقطع تحصیلی و شهری و روستایی در سال 96- 95

منطقه

تعداد مدارس در مقاطع مختلف

ابتدایی

متوسطه اول

متوسطه دوم

هنرستان

جمع

شهر

دختر

21

12

10

1

44

پسر

22

12

8

2

44

مختلط

1

1

0

0

2

جمع

44

25

18

3

90

روستا

دختر

5

4

1

 

10

پسر

6

4

 

 

10

مختلط

5

 

 

 

5

جمع

16

8

1

 

25

شهر و روستا

جمع کل

60

33

19

3

115

 
 
 
 
 
                                                                                                                               صفحه قبل   
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر