امام سجاد علیه السلام: بهترین مردم هر زمان کسانى هستند که منتظر ظهور حضرت مهدى علیه السلام هستند.

7:59:28 AM 1396 / 04 / 03
 

سلامت جوانان

جامعه ایرانی دارای ساختار نسبتا جوانی است و نسل جوان ایرانی در عصر ارتباطات بین المللی در معرض تاثیرپذیری از سنت های مثبت یا منفی قراردارد، نوجوانی یکی از دوره های مهم تکاملی و بلوغ در انسان از نظر تغییرات مهم جسمی و روحی به شمار می رود و درواقع پایه گذاری به منظور انتقال از دوران کودکی به بزرگسالی است. با توجه به ویژگی های نوجوانی و جوانی که شامل نوگرایی، ریسک پذیری و روحیه خوش بینی ومثبت اندیشی است، آمادگی بیشتری درجهت پذیرش این سنت های نو در آنها پدید می آید که بر رفتارهای بهداشتی و سالم و غیر بهداشتی و ناسالم این قشر از جامعه تاثیر می گذارد. برخی از عوامل نظیر تغذیه مناسب و فعالیت های ورزشی، تاثیرات مثبت به جای گذاشته و روند رشد آنان را در نهایت تسریع و تسهیل می کنند درحالی که برخی دیگر از این عوامل بازدارنده یا محدوده کننده جریان رشد شناخته می شود رفتارهای سوء بهداشتی نظیر مصرف مواد مخدر یا سوء تغذیه ای از این دسته عوامل شمرده می شوند.

بدیهی است برخورداری از یک مرحله انتقالی سالم با عواملی از قبیل دامنه اطلاعات، دسترسی به آموزش و خدمات درمانی، مشارکت های اجتماعی و رفتارهای کسب شده در دوران نوجوانی و جوانی ارتباط دارد. لذا سرمایه گذاری روی این گروه بسیار حائز اهمیت بوده. زیرا یکی از موثرترین راهبردهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه است. بحران اقتصادی بر سلامت مردم و دسترسی و برخورداری آنها از امکانات خدماتی بسیار تاثیرگذار است. از اینرو لزوم تغییر در سیستم های سلامت مهم است، چرا که شیوه های سالم تر زندگی باید ترویج داده شوند.

جوانان یک فرصت بی نظیر برای توسعه جامعه اسلامی ایران هستند آنها بدلیل برخورداری از پتانسیل منحصر به فردی که در شناخت آینده نسبت به بزرگسالان دارند ،می توانند عامل سرعت بخش وگسترش دهنده آینده باشند.

 

وضعیت موجود

جمعیت کل جوانان شهرستان آران وبیدگل در ابتدای سال 1395

محل

جمعیت کل

جمعیت جوانان

درصد

شهری

88268

16961

19.2

روستایی

14509

3088

21.3

جمع

102777

20049

19.5

 
 

جمعیت جوانان شهرستان آران وبیدگل برحسب جنس در ابتدای سال 1395

جمعیت

جنس

25-19

30-25

جمع

شهر

مرد

4341

4785

9126

زن

2918

4917

7835

کل

7259

9702

16961

روستا

مرد

784

821

1605

زن

706

777

1483

کل

1490

1598

3088

 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر