2:17:29 PM 1402 / 07 / 01
 

سلامت جوانان

جامعه ایرانی دارای ساختار نسبتا جوانی است و نسل جوان ایرانی در عصر ارتباطات بین المللی در معرض تاثیرپذیری از سنت های مثبت یا منفی قراردارد، نوجوانی یکی از دوره های مهم تکاملی و بلوغ در انسان از نظر تغییرات مهم جسمی و روحی به شمار می رود و درواقع پایه گذاری به منظور انتقال از دوران کودکی به بزرگسالی است. با توجه به ویژگی های نوجوانی و جوانی که شامل نوگرایی، ریسک پذیری و روحیه خوش بینی ومثبت اندیشی است، آمادگی بیشتری درجهت پذیرش این سنت های نو در آنها پدید می آید که بر رفتارهای بهداشتی و سالم و غیر بهداشتی و ناسالم این قشر از جامعه تاثیر می گذارد. برخی از عوامل نظیر تغذیه مناسب و فعالیت های ورزشی، تاثیرات مثبت به جای گذاشته و روند رشد آنان را در نهایت تسریع و تسهیل می کنند درحالی که برخی دیگر از این عوامل بازدارنده یا محدوده کننده جریان رشد شناخته می شود رفتارهای سوء بهداشتی نظیر مصرف مواد مخدر یا سوء تغذیه ای از این دسته عوامل شمرده می شوند.

بدیهی است برخورداری از یک مرحله انتقالی سالم با عواملی از قبیل دامنه اطلاعات، دسترسی به آموزش و خدمات درمانی، مشارکت های اجتماعی و رفتارهای کسب شده در دوران نوجوانی و جوانی ارتباط دارد. لذا سرمایه گذاری روی این گروه بسیار حائز اهمیت بوده. زیرا یکی از موثرترین راهبردهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه است. بحران اقتصادی بر سلامت مردم و دسترسی و برخورداری آنها از امکانات خدماتی بسیار تاثیرگذار است. از اینرو لزوم تغییر در سیستم های سلامت مهم است، چرا که شیوه های سالم تر زندگی باید ترویج داده شوند.

جوانان یک فرصت بی نظیر برای توسعه جامعه اسلامی ایران هستند آنها بدلیل برخورداری از پتانسیل منحصر به فردی که در شناخت آینده نسبت به بزرگسالان دارند ،می توانند عامل سرعت بخش وگسترش دهنده آینده باشند.

 

وضعیت موجود

جدول شماره(1): جمعیت کل جوانان شهرستان آران و بیدگل بر حسب جنس در ابتدای سال 1399

محل سکونت

جنس

شهر

روستا

جمع

مرد

7360

1282

8648

زن

7710

1159

8879

کل

15070

2441

17527

 

جدول شماره(2): جمعیت جوانان شهرستان آران و بیدگل برحسب محل سکونت در ابتدای سال 1399

محل

جمعیت کل

جمعیت جوانان

درصد

ایرانی

افغانی

ایرانی

افغانی

ایرانی

افغانی

شهری

87357

7417

13357

1734

15.3

23.4

روستایی

14605

418

2330

111

16

26.5

جمع

101962

7835

15687

1845

15.4

23.5