11:16:36 PM 1398 / 12 / 04
 

اهداف بهداشت حرفه ای

ارتقاء و تامین عالی ترین درجه ممکن وضع جسمی – روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی انتخاب کارگر و یا کارمند برای محیط وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آنرا دارد ویا بطور اختصار تطبیق کار با انسان
اهداف بهداشت حرفه ای

تامین و ارتقاء بهداشت و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات و ابزار کار بر سلامت انسان

راه های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای

کارگر قبل از استخدام معاینه شده تا متناسب با توانایی ها و وضعیت جسمی و سلامتی او به کار گمارده شود

شرایط کار و آزار های ناشی از آن بررسی و در صورت مخاطره آمیز بودن رفع یا کنترل گردد

تطبیق کار با کارگر و بالعکس به نحوی رعایت شود که از خستگی زودرس و حوادث جلوگیری شود

نظارت بر سرویس های بهداشتی در محیط کار مستمراً صورت گیرد

علل غیبت از کار بررسی و با رعایت اصول بهداشتی از تکرار آن جلوگیری شود

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی به شاغلین آموزش داده شود

معاینات دوره ای (سالی یکبار) برای تعیین وضعیت سلامتی شاغلین انجام شود.

اصول بهداشت حرفه ای

1 - شناسایی

اولین قدم در عملیات اجرائی بهداشت حرفه ای شناسایی است و از مراحل مختلفی تشکیل می گردد .بازدید اولیه، تشخیص فرآیند، تعیین منابع خطر و مزاحم، تخمین شدت خطر و افراد در معرض . . .

با انجام این مرحله، طی یک بازدید مقدماتی، خصوصیات کلی کار، محیط کار شناسایی می شود . مواد اولیه، مواد بینابینی، وتولید نهایی شناسایی و بر حسب کار، مواد و تجهیزات بکار گرفته شده، منابع احتمالی خطر تعیین و متعاقبا با در نظر گرفتن شدت خطر، افراد در معرض، نوع کار(Work Load) اولویت بندی شده و مقدمات اجرائی مرحله بعدی، که اندازه گیری است فراهم می شود.

2- اندازه گیری

به منظور نشان دادن میزان و شدت خطر، محل های آلوده، تعیین افراد در معرض و بالاخره تعیین کارآیی اقدامات کنترلی به کار گرفته شده و موجود در محیط کار اندازه گیری صورت می گیرد.

اولین اقدام پس از مرحله شناسایی، تعیین حدود نسبی عامل زیان آور است . بدین منظور ممکن است کارشناس بهداشت حرفه ای با استفاده از تجربیات خود عمل نماید . (در شرایطی که به فاصله یک متری، مکالمه عادی، بدلیل سر و صدا امکان پذیر نباشد، میزان صدا بالاتر از حد استاندارد تخمین زده می شود ). و یا با استفاده ازوسائل ساده ای مانند Detector tube نوع آلودگی های شیمیایی و حدود نسبی آن ها تعیین می گردد و اقدام بعدی، تعیین و فراهم کردن ابزار و روش عملی تعیین میزان آلودگی می باشد.

اندازه گیری معمولا به دو صورت محیطی و بیولوژیک صورت می گیرد که هر یک به نوبه خود به اشکال مختلف به مورد اجرا در می آید.

3- تفسیر نتایج و تعیین خطر (ارزشیابی)

اعداد حاصل از اندازه گیری های محیطی و بیولوژیک به تنهایی وبه صورت مجرد معنی و مفهومی ندارند و باید که آن ها را با میزان ها، مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار داد . بر همین اساس استاندارد های بهداشت حرفه ای مطرح می گردد.

وجود هر عامل به اصطلاح زیان آور در هر اندازه و مقدار برای سلامت افراد در معرض، خطرناک و زیان آور نخواهد بود مگر آنکه میزان آن از حد تعیین شده استاندارد(Threshold Limit Volume) بیشتر باشد و آن مقداری است که اکثر افراد معمولی میتوانند به مدت8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته برای سا لها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند.

اگر چه در مواردی نوع کار (سختی کار ) و قابلیت های جسمی افراد می تواند زمینه ساز بیماری ها در شرایطی که حتی عامل زیان آور در حدی کمتر از استاندارد است نیز باشد.

4- اقدامات کنترلی

پس از مقایسه و تطبیق میزان عامل زیان آور با استاندارد های مربوطه و با در نظر گرفتن شرایط کار، قابلیت های جسمی و فیزیولوژیک افراد، اقدامات کنترلی به مورد اجرا در می آید.

معمولاً اقدامات کنترلی شامل موارد زیر است :

جایگزینی (حذف منابعی که ایجاد خطر می نمایند و جایگزینی منابع کم خطر به نوعی که به فرآیند کار لطمه ای وارد نیاورد)
محصور کردن (قرار دادن منابع خطرساز در محدوده های بسته ای که تعداد افراد در معرض را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف نماید)

ترمیم و بهبود (که از طریق اجرای یک سری فعالیت های جانبی در منابع تولید آلودگی، میزان آن ها کاهش می یابد)

ایجاد فاصله و موانع تهویه وسائل حفاظت فردی
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر