سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا:      salamat.gov.ir

2:26:47 PM 1399 / 12 / 15
 

 

  مطالب آموزشی

 

جدول برنامه های آموزشی 95

ردیف عنوان ساعت آموزشی تاریخ گروه هدف مدرس دانلود مطالب آموزشی
1 اندازه گیری و کنترل صدا 12 ساعت 95/9/25 کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه خانم مهندس دهقانی

مفاهیم صدا در محیط کار

روشهای اندازه گیری صدا

کنترل مواجهه با صدا

 

جدول برنامه های آموزشی 94

ردیف عنوان ساعت آموزشی تاریخ گروه هدف مدرس دانلود مطالب آموزشی
1 آزمون ایمنی در انبارداری 15 ساعت 94/12/13 کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه - -
2 ارگونومی 12 ساعت  3 و 94/9/4 کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه مهندس مسافرچی

شرایط ارزیابی پوسچر

NIOSH Lifting Equation

3 بهداشت کشاورزی 6 ساعت 6 و 94/8/8 بهورزان مهندس کندابی،لامع و دربندی بهداشت کشاورزی
4 موازین بهداشت محیط 6 ساعت 94/12/25 کارشناسان بهداشت حرفه ای دانشگاه مهندس اعتصام -

جدول برنامه های آموزشی 93

ردیف عنوان ساعت آموزشی تاریخ گروه هدف مدرس دانلود مطالب آموزشی
1 بهداشت حرفه ای 6 ساعت 93/4/18 پزشکان و بهورزان مهندس کندابی - دکتر زین الدین  
2 شرایط اضطراری 12 ساعت 93/11/29 بازرسین معاونت و کارشناسان بهداشت حرفه ای مهندس شجری شرایط اضطراری
3 ایمنی جرثقیل 6 ساعت 93/12/7 بازرسین معاونت و کارشناسان بهداشت حرفه ای غیر حضوری ایمنی جرثقیل
4 بهداشت حرفه ای 6 ساعت 93/12/12 نیروهای خدماتی و رانندگان بیمارستان کندابی - لامع - دربندی بهداشت حرفه ای

جدول برنامه های آموزشی 92

ردیف عنوان ساعت آموزشی تاریخ گروه هدف مدرس دانلود مطالب آموزشی
1 نیازسنجی در صنعت 6 ساعت 92/11/13 بازرسین معاونت و کارشناسان بهداشت حرفه ای دکتر عباس کاوسیان

نیازسنجی در صنعت

نیازسنجی آموزشی به روش دلفی

جدول برنامه های آموزشی 91

ردیف عنوان ساعت آموزشی تاریخ گروه هدف مدرس دانلود مطالب آموزشی
1 ارزیابی ریسک 16 ساعت 20 و 21 آذرماه بازرسین معاونت و کارشناسان بهداشت حرفه ای مهندس مطلق ارزیابی ریسک

جدول برنامه های آموزشی 90

ردیف
عنوان
ساعت آموزشی
تاریخ
گروه هدف
مدرس

دانلود مطالب آموزشی

1
آشنایی با وسایل حفاظت فردی
8 ساعت
16/4/90
کارشناسان بهداشت حرفه ای
مهندس عفیفه زاده کاشانی
2
پایش سال 90
3 ساعت
30/8/90
کارشناسان بهداشت حرفه ای آران و بیدگل
مهندس احمدی
3
ایمنی برق
4 ساعت
3/10/90
کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع
مهندس کریمی
4
ایمنی حریق
10 ساعت
7 و 8/10/90
کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع
آقای عباس زاده - آقای گلزار
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر