7:59:13 AM 1398 / 12 / 08
 

 
عملکرد واحد در زمینه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در سال 97

 

فعالیت ها : 
- گزارش گیری هفتگی موارد صفر فلج اطفال،سرخک و ب ث ژ منتشره از بخشهای بیمارستان سیدالشهدا
- گزارش گیری ماهانه موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از کلیه مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی،مطبهای خصوصی ،مراکز فیزیوتراپی ومرکز شنوایی سنجی
- گزارش گیری ماهانه از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
- مکاتبه با بیمارستان سیدالشهدا جهت نمونه گیری موارد مظنون به سیاه سرفه

نوع بیماری

تعداد

نوع بیماری

تعداد

مظنون به مننژیت

21

مظنون به دیفتری

0

مظنون به سرخک

6

AFP

0

مظنون به سرخجه

1

هپاتیت سرمی(B,C)

6

مظنون به CRS

1

گزارش گیری ماهیانه از مطبها و مراکز

480 مورد

مظنون به سیاه سرفه

1

گزارش گیری هفتگی فلج

52 مورد

 

برنامه مراقبت بیماری مننژیت:

-انجام 415 مورد واکسیناسیون مننژیت سربازان نظام وظیفه
-گزارش 21 مورد مظنون به مننژیتبرنامه مراقبت فلج شل حاد:

با توجه به برنامه ریشه کنی فلج اطفال درکشور و اجرای برنامه لکه گیری واکسیناسیون جهت کودکان زیر 5 سال افاغنه درسطح شهرستان که در 2 نوبت عملیات اجرایی لکه گیری تعداد 1181نفر کودک زیر5 سال واکسینه گردیدند. درسال 97 موردمظنون به فلج گزارش نگردید.

مراقبت هپاتیت B و C:

اقدامات:

-گزارش گیری ماهانه از کلیه آزمایشگاههای خصوصی و دولتی در خصوص موارد مثبت بیماری
-برگزاری روز جهانی هپاتیت
-برگزاری 18جلسه آموزشی SHEP جهت رابطین بهداشتی،دانش آموزان ،آرایشگران ، جوانان،زنان باردار و ادارات
-واکسیناسیون 114 نفر از اهداکنندگان خون شهرستان
-مکاتبه با آموزش و پرورش جهت برگزاری جلسات آموزشی هپاتیت
وضعیت بیماری:

در سال 97 ،6 مورد بیمار هپاتیت بی و یک مورد بیمارهپاتت سی شناسایی و اقدامات مشاوره و پیشگیری جهت بیمار و اطرافیان آنها انجام گرفت.

برنامه مراقبت سرخک و سرخجه:

اقدامات:

مکاتبه با مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی جهت گزارش موارد مظنون به سرخجه مادرزادی
مکاتبه با بیمارستان شهیدرجایی وکلنیک شنوایی سنجی جهت گزارش موارد مظنون به سرخجه مادرزادی
در سال 97 تعداد 7 مورد مظنون به سرخک و سرخجه گزارش و نمونه گیری شد.
شاخص نمونه گیری 2
یک مورد مظنون به سندرم سرخجه مادرزادی گزارش و نمونه گیری شد.   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر