سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:55:51 AM 1400 / 08 / 02
 

نظام مراقبت از بیماری :

مراقبت عبارت است از جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی مورد انتخاب .
مقامات و سیاست گذاران بهداشتی ، این اطلاعات را برای طرح اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیتهای مربوط به آن به کار می گیرند.
فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است و معمولا بیماریهایی که تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می شوند در لیست بیماریهای قابل گزارش قرار می گیرند. البته بیماریهای وبا ، طاعون ، تب زرد ،تیفوس ، تب راجعه شپشی ، فلج اطفال ، آنفلوآنزای انسانی با زیر گروه جدید تبهای خونریزی دهنده ، آبله و سارس (SARS) مشمول مراقبتهای بین المللی هستند . آخرین فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی به شرح زیر است :

بیماریهای مشمول گزارش فوری (تلفنی ):

فلج شل حاد ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، مننژیت ، وبا ، طاعون ، عوارض متعاقب ایمن سازی ( مرگ ، بستری ، آبسه ، تشویش اذهان عمومی ) ، تیفوس ، مالاریا ، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی ، کزاز نوزادان ، تب زرد ، هر نوع حیوان گزیدگی ، تبهای خونریزی دهنده ویروسی و هر نوع افزایش بروز دیگر سایر بیماریهای عفونی .

 بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری :

سل ، جذام ، سیاه سرفه ، کزاز بالغین ، تب تیفوئید ، انواع هپاتیت ویروسی ،ایدز و عفونت HIV ، بیماریهای آمیزشی ، عوارض متعاقب ایمن سازی ( غیر از موارد فوری ) ، سالک ، و کالاآزار ، بروسلوز ، سیاه زخم جلدی ، تب راجعه ، شیگلوز ، لپتوسپیروز ، فاسیولازیس ، شیستوزومیازیس

 

  •  شماره تلفن : 54725906-031
  • دورنگار : 54725909-031
  • آدرس پستی : آران و بیدگل - بلوار امام خمینی - شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

راهنمای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی