سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا:       salamat.gov.ir

9:35:30 AM 1400 / 08 / 02
 

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

کارشناس مسئول واحد: محسن فریدونی

 

شرح وظایف واحد مبارزه بابیماریها( واگیر)

 •  انجام مطالعات لازم درموردبیماریهای بومی منطقه وتعیین اولویتها جهت پیش بینی برنامه های اجرائی
 • تدوین برنامه عملیاتی بیماریهای واگیربا توجه به اولویت آنها وپیشنهادبه معاونت بهداشتی دانشگاه
 • پیش بینی وتامین لوازم وامکانات موردنیازوتوزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارمربوطه
 • بازدیدازواحدهای بهداشتی درمانی به منظوربررسی فعالیتهای آنان درزمینه پیشگیری ومبارزه با بیماریها
 • شرکت دربرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی
 • کشف وکنترل به موقع اپیدمی هاوانجام طرحها وبرنامه های کشوری کنترل ، حذف وریشه کنی بیماریها
 • نظارت برانجام کلیه امورفنی واحدهای تابعه مانندنمونه برداری ، بیماریابی
 • دریافت آمارازواحدهای تابعه وبررسی گزارشات آماری وتنظیم گزارش نهایی وارسال به مقامات ذیربط
 • شرکت درجلسات مختلف وارائه نظرات مشورتی برحسب مورد
 • پیش بینی وکوشش دررفع ا حتیاجات نیروی انسانی موردنیازبرای پیشگیری ومبارزه با بیماریها
 • شرکت درسمینار، همایش وکارگاههای آموزشی کشوری ومنطقه ای برحسب نیاز
 • برآوردواکسن وداروی مورد نیازوپیگیری جهت تامین آن ونظارت برحسن اجرای زنجیره سرد واکسیناسیون
 • جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی ودولتی درامرنظام مراقبت وگزارش دهی وجلب مشارکت بین بخشی ودرون بخشی
 • تهیه متون آموزشی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی برحسب نیاز
 • انجام برنامه های بازآموزی جهت نیروهای جدید وپیگیری مسائل مالی واعتبارات موردنیاز
 • انجام سایرامورارجاعی

فهرست بیماریهای مشمول گزارش تلفنی و نیازمند مراقبت وپیگیری

ردیف

نام بیماری

مشمول گزارش تلفنی

نیازمندمراقبت وپیگیری

ردیف

نام بیماری

نیازمندمراقبت وپیگیری

1

فلج شل حاد

*

*

16

تب مالت

*

2

کزازنوزادان وبالغین

*

*

17

سالک

*

3

وبا (التور)

*

*

18

سیاه زخم

*

4

دیفتری

*

*

19

تیفوئید

*

5

مننژیت

*

*

20

جذام

*

6

سرخک

*

*

21

آلوده به ویروس ایدز

*

7

مالاریا

*

*

22

ایدز

*

8

سل خلط مثبت

*

*

23

هپاتیت

*

9

تبهای خونریزی دهنده

*

*

24

سیفلیس

*

10

تیفوس

*

*

25

سوزاک

*

11

تب راجعه

*

*

26

آبله مرغان

*

12

طاعون

*

*

27

کچلی

*

13

تب زرد

*

*

28

گال

*

14

سیاه سرفه

*

*

29

مشکوک به هاری

*

15

سایر بیماریها در مواقع افزایش موارد

*

*

30