7:52:15 AM 1398 / 12 / 08
 

فعالیت‌های انجام شده در زمینه ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 1396

1. برگزاری کمیسیونهای شیر مصنوعی و نظارت بر عملکرد کمیسیونها
2. برگزاری کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان سیدالشهداء برای پرسنل بیمارستان های
شهرستان در تاریخ 17/2/96
3. همکاری با زایشگاه شهیدرجایی شهرستان جهت نمایشگاه ترویج زایمان طبیعی در جشن روز جهانی ماما و ارسال پکیج های آموزشی شیردهی و باروری سالم و توزیع در نمایشگاه در تاریخ 13/2/96
4. تهیه 22 گواهی شیردهی برای مادران کارمند شیرده
5. ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک در تیرماه 96 و جمع بندی نتایج آن
6. ارسال نتایج ارزیابی شیرمادر بیمارستان های دوستدار کودک شهرستان برای معاونت بهداشتی دانشگاه
7. تقدیر کتبی از پرسنلی که در امر مشاوره شیردهی در مرکز و خانه بهداشت موفق بوده اند.(با توجه به شاخص کودکان شیرمصنوعی خوار)
8. آموزش 20 نفرنیروهای جدیدالورود (پزشک، ماما، کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و دانشجو ) درزمینه برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر
9. نظارت بر پایش شش ماهه بیمارستان دوستدار کودک
10. پایش برنامه تماس پوست با پوست ساعت اول تولد در شهریور ماه در زایشگاه شهیدرجایی
11. برآورد، درخواست، پیگیری و نظارت بر توزیع قوطی‌های شیر مصنوعی
12. تهیه عملکرد آموزشی به صورت سه ماهه و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه
13. بازدید و نظارت بر اجرای برنامه بر اساس برنامه تدوین شده و ارسال فیدبک برای مراکز و خانه ها ( 46 بازدید )
14. بازدید از انبار دارویی شهرستان در تاریخ های 2/9/96 وتهیه صورتجلسه و ارسال فیدبک
15. تکمیل فورمت اکسل آمار کمیسیون های شیرمصنوعی شهرستان برای معاونت غذا و دارو
16. جمع بندی آمار کمیسیون های شیر مصنوعی و ارسال به معاونت بهداشتی
17. ارسال کتابچه های سؤال های شیرمادر برای مراکز و خانه های بهداشت
18. ارسال فنجان شیردهی و نمونه کارت های رشد جدید و جزوات تکامل کودکان برای مراکز و خانه های بهداشت
19. برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر شهرستان در تاریخ 96/9/21 و تهیه صورتجلسه و پیگیری مصوبات آن
20. ارسال اسلاید های آموزشی کنگره بین المللی کودکان آبان ماه 96 در زمینه آموزش شیردهی به مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت
گرامیداشت هفته شیرمادرسال 96 با شعار “حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی؛ با هوش و قوی با شیر مادر“ : مکاتبه با مراکز جامع سلامت و ارسال شعار و فعالیت های هفته شیرمادر برای مراکز و خانه های بهداشت و بیمارستان های شهرستان
• تهیه لیست پرسنل موفق در امر مشاوره شیردهی و درخواست تقدیرنامه از معاونت بهداشتی
• تهیه متن خبری مصاحبه با خبرگزاری تسنیم شهرستان در ارتباط با شعار هفته شیرمادر امسال
• برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در پایگاه شهید اخباری نوش آباد جهت مادران باردار و شیرده
• برگزاری همایش ترویج تغذیه باشیرمادر منطقه جوادالائمه در تاریخ13/5/96 برای 70 نفر از رابطین بهداشتی و مادران شیرده با برنامه های زیر:
• بیان اهمیت شیرمادر در زمینه سلامت مادر و کودک و و مضرات استفاده از شیرمصنوعی و بطری و پستانک
• گفتگو با مادران موفق در امر شیردهی که شیرخوار خود را با شیرمادر تغذیه نموده اند.
• اهدای جوایز به مادران موفق در امر شیردهی
• برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان دوستدار کودک سیدالشهداء برای مادران نوزادان بخش در تاریخ 16/5/96 و اهدای جوایز
• به دو نفر از مادران موفق در امر شیردهی
• برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر در هفته شیرمادر در زایشگاه شهیدرجایی برای مادران باردار و توزیع پمفلت و نصب پرده آموزشی در بیمارستان
• برگزاری جلسه مشاوره تغذیه با شیرمادر و خانم های باردار در مرکز ابوزیدآباد در تاریخ 17/5/96 برای مادران باردار و شیرده تحت پوشش و توزیع پمفلت و پرسش و پاسخ
• برگزاری جلسات آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در تاریخ های 14 و 18 و 19 و 26 مردادماه برای 80 نفر از رابطین بهداشتی و مادران باردار و شیرده تحت پوشش مرکز و پایگاه جامع سلامت سفیدشهر انجام پرسش و پاسخ با مادران و بحث در زمینه باورهای غلط جامعه در ارتباط با شیرمادر
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر