2:47:02 AM 1398 / 12 / 06
 

فعالیت‌های انجام شده در برنامه مانا در طی سال 1396:

1. جمع بندی آمار مانا به صورت سه ماهه و ورود اطلاعات به کامپیوتر و ارسال برای معاونت بهداشتی دانشگاه
2. آموزش نیروهای بدو خدمت در خصوص مانا ( به تعداد 20 نفر)
3. بازدید از انبار دارویی در خصوص نگهداری داروهای مانا و چگونگی توزیع آن در تاریخ 2/9/96
4. بازدید و نظارت بر اجرای برنامه مانا بر اساس برنامه تدوین شده ( 46 بازدید )
5. برآورد داروهای مانا به صورت سه ماهه و تهیه درخواست دارویی و پیگیری تحویل آن از انبار دارویی دانشگاه
6. برآورد و توزیع داروهای مانا به صورت دو ماهه برای خانه های بهداشت
7. آموزش پزشکان و مراقبین سلامت مراکز شهرستان در زمینه برنامه عملیاتی و چک لیست پایش واحد خانواده
8. نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی مانا مراکز خدمات جامع سلامت
9. برگزاری کارگاه آموزشی بسته جدید مانا ویژه بهورزان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه
10. بررسی عملکرد پرسنل در ارتباط با سامانه سیب و پاسخگویی به سوالات آن ها در ارتباط با سامانه سیب


 

                                                                                                           صفحه قبل   

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر